?

Log in

No account? Create an account
25th August 2011 - REVOLUTION by_stencil [entries|archive|friends|userinfo]
REVOLUTION by_stencil

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Aug. 25th, 2011|05:44 pm]
REVOLUTION by_stencil

by_stencil

[hutkasmachna]


linkReply

Comments:
[User Picture]From: tumash
2011-08-25 06:29 pm (UTC)
супер! гэта офісы на Ульянаўскаяй, я так разумею.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: hutkasmachna
2011-08-25 09:27 pm (UTC)
Ага,можно сказать что заказ такой.Большой трафарет,12 метров.По картинкам можно кликнуть а то какие то они размытые.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: tumash
2011-08-26 05:39 am (UTC)
цікава было б даведацца акалічнасці: колькі часу заняла праца, колькі было маленькіх трафарэтаў (ці гэта быў адзін вялікі) і г. д.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: floating_houses
2011-08-26 01:21 am (UTC)
шикарно
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: jakub_v
2011-08-26 09:46 am (UTC)
прыгожа!
(Reply) (Thread)